กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่

โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่

คณะผู้จัดทำ
นายประมวล ราชบรรเทา
นายนฤดล ชัยที
นายศิริศักดิ์ ละอองศรี


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์เฉลิมพล ทาปลัด

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาช่างก่อสร้าง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559