กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก

การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก

คณะผู้จัดทำ
นางบัวศรี ป้องขวาพล
นางสาวนาตยา เล้าดี
นายสมาน เบ้าทองจันทร์


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สกล บุญพา
อาจารย์กฤษฎา คงช่วย
อาจารย์สุรพงษ์ โสสะสุนทร


โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559