กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. การประดิษฐ์ชุดทดลองแอร์ระบบไอน้ำ

การประดิษฐ์ชุดทดลองแอร์ระบบไอน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง การประดิษฐ์ชุดทดลองแอร์ระบบไอน้ำ

คณะผู้จัดทำ
นายลาดวล อันทะสี
นายนนทวัฒน์ บุตรสาร
นายศิริศักดิ์ ตันศิริ


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สมศักดิ์ ตาสี

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาช่างยนต์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559