กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางสอบปลายภาคเรียน กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 992 คน เข้าทำการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนตามวันเวลาดังกล่าวแก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 15:34 น. )