หน้าหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

E-mail Print PDF

        รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร  4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

         นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร  4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล และโครงการ Go Global with English เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

        นายจาตุรนต์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีปิด และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ  การแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ๒๕๕๘ ถือเป็นความมุ่งมันตั้งใจในการรวมตัวกัน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่ทุกประเทศต่างเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับประเทศไทย รัฐบาลถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกมิติ เชื่อมโยงไปยังประชาคมอาเซียนให้เป็นมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ โครงการมหกรรมอาเซียนสัญจร เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสาร หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป เป็นโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม สร้างคุณค่ามีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติต่อไป

         “กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเห็นเยาวชนไทยมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมมากขึ้น และทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยใช้กระแสความตื่นตัวในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นให้มากขึ้น” รมว.ศธ. กล่าว

         สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 มีดังนี้

         การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking Competition)
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤตย พฤกษจำรูญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาว กาญจ์ตะวัน มากขุนทด โรงเรียนอุดรวิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจามมิกา สินธวาวัย  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

        การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Creative Essay Writing Competition)
            รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายพีระทัศน์ จิตรมณีวรรณ  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสาริศ ขจรศรีพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

        การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Competition) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปัณชญา  นวลยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเบญญาภา ตันเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
        รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชยางกูร ธรรมอัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ (การแข่งขันทุกประเภท) จะได้รับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น  ณ สหราชอาณาจักร  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับทุนศึกษาดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศสิงค์โปร์ และนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับรางวัล Mini ipad

 

วาสนา/ข่าว
ศุภชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ สป.


 

 

Last Updated on Thursday, 21 November 2013 11:56  

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?