หน้าหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว โครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum

โครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum

E-mail Print PDF

        ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum (โครงการการประชุมครุศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑) เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ห้องประชุม MOC กระทรวงศึกษาธิการ

         ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ดังที่ทราบ ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล มี ๔ ยุทธศาสตร์ เรื่องแรก การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรื่องที่สอง ยุทธศาสตร์การลดความเลื่อมล้ำ เรื่องที่สาม การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่สี่ คือ การบริหารราชการทั่วไป ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และประชาคมอาเซียน คือ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ โดยการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา (Education Hub)ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จะต้องตื่นตัวเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการลดความเลื่อมล้ำ จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆ ของชาติ การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเคลื่อนไหวด้านการลงทุน แรงงาน และการค้าต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

         “การเตรียมความพร้อมเรื่องประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา การเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายในอาเซียน การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ “การผลิต และพัฒนาครู” ดังนั้นการจัดโครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum ในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียน มาประชุม และหาแนวทางในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองการรองรับในอาเซียนต่อไป”ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

          โดยการจัดโครงการการประชุมครุศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Teacher Education Forum) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
ระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านกระบวนการผลิตครูของแต่ละประเทศ
-    นำเสนอรายงานสรุปสถานการณ์ด้านการศึกษาของแต่ละประเทศ
-   ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา-วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขานี้ให้มีความเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จะประกอบด้วย คณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 28 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรม The Tide Resort จังหวัดชลบุรี ตลอดจนการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 

 

ปกรณ์/ข่าว, วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


 

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?